Capabel Hogeschool
Studenten uit het buitenland

Studenten uit het buitenland

Ook als student met een niet-Nederlandse nationaliteit kun je bij Capabel Hogeschool een NVAO geaccrediteerde voltijd bacheloropleiding volgen:

Alle bovenstaande opleidingen worden verzorgd in het Nederlands. Jaarlijks is bij iedere opleiding een studielast geprogrammeerd van 60 ECTS studiepunten (1.680 uur).

Buitenlands diploma

Wil je met een niet-Nederlands diploma worden toegelaten tot een van de hierboven genoemde opleidingen, dan beoordeelt de examencommissie van Capabel Hogeschool je diploma op toelaatbaarheid. Je moet hiervoor een gewaarmerkte kopie van het diploma en de cijferlijst kunnen overleggen.

Kennis van de Nederlandse taal

De opleidingen van Capabel Hogeschool zijn Nederlandstalig. Dat betekent dat je met een buitenlands of internationaal diploma alleen toelaatbaar bent met een bewijs dat je de Nederlandse taal voldoende beheerst. Als voldoende wordt beschouwd NT2 programma II. De examencommissie van Capabel Hogeschool beslist of toelating met betrekking tot de taaleis direct mogelijk is, of verzoekt om meer informatie middels een taaltoets. Let op: aan deze taaltoets zijn kosten verbonden.

Verblijf en visum

Als je vanuit een niet-EU/EER land naar Nederland komt om een studie aan Capabel Hogeschool te volgen, dan heb je een verblijfsvergunning nodig. Capabel Hogeschool verzorgt de aanvraag hiervoor nadat is vastgesteld dat je toegelaten wordt tot de opleiding. Om de verblijfsvergunning tijdens je studie te behouden, moet je studievoortgang voldoende zijn. Je dient jaarlijks minimaal de helft van het aantal studiepunten van een studiejaar te behalen (= 30 ECTS studiepunten). Capabel Hogeschool controleert dit jaarlijks en informeert de IND hierover. Is je studievoortgang onvoldoende, dan kan de IND besluiten je verblijfsvergunning in te trekken. Als je stopt met de studie wordt je door Capabel Hogeschool afgemeld bij de IND. Over het algemeen is de consequentie hiervan dat je terug moet naar het land van herkomst.

Gedragscode

Capabel Hogeschool werkt volgens de Gedragscode internationale student hoger onderwijs en is vermeld op de website van Gedragscode Hoger Onderwijs.

Hoe helpt Capabel Hogeschool

Capabel Hogeschool

  • helpt bij het aanvragen van een verblijfsvergunning en (indien van toepassing) machtiging tot voorlopig verblijf; de kosten hiervoor zijn €192,=;
  • meldt bij wijzigingen in uw situatie zoals bijvoorbeeld studievoortgang dit bij de IND; zie hiervoor ook de website van de IND - studeren aan HBO. De kosten hiervoor zijn €192,= per wijziging;
  • zorgt voor een onafhankelijke taaltoets; deze toets is onderdeel van een 21+ toelatingsonderzoek en wordt uitgevoerd door AOB Compaz; de kosten van deze taaltoets zijn €250,= en de toets wordt via een beeldverbinding uitgevoerd;
  • heeft een uitgebreid studieloopbaan coach traject met wekelijkse bijeenkomsten;
  • heeft een taalcoach die buiten het formele curriculum ondersteunt bij taalproblemen;

Verblijfsvergunning

Om aan Capabel Hogeschool zonder Nederlandse nationaliteit te kunnen studeren heb je een verblijfsvergunning nodig. Capabel Hogeschool doet als referent de aanvraag bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voor jouw verblijfsvergunning. Er gelden voorwaarden voor de verkrijging en behoud hiervan. De voorwaarden voor verkrijging van een verblijfsvergunning zijn:

  1. Capabel Hogeschool is als aangesloten instelling opgenomen op de website van Gedragscode Hoger Onderwijs. Daarnaast dient de hogeschool zijn opgenomen in het register erkende referenten van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND. Hiervoor loopt de aanvraag. Zodra deze aanvraag is toegekend wordt dat ook vermeld op deze website van Capabel Hogeschool.
  2. Je moet door Capabel Hogeschool zijn toegelaten tot een van haar bachelor of master opleidingen en blijkend uit een schriftelijke toelating (bewijs voorlopige inschrijving) vanuit de hogeschool. Aan toelating zijn voorwaarden verbonden op het gebied van vooropleiding en taalvaardigheid en waarover de hogeschool beslist.
  3. Afhankelijk van jouw nationaliteit is er wel of niet een 'machtiging tot voorlopig verblijf' (MVV) nodig. Op de website van de IND onder machtiging tot voorlopig verblijf   kun je zien of dit voor jou van toepassing is. Als dit zo is dan zal de hogeschool deze aanvraag voor een MVV gelijktijdig met de aanvraag voor een verblijfsvergunning indienen.
  4. Er gelden algemene voorwaarden om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning. Deze algemene voorwaarden kun je terugvinden op de website van de IND onder algemene voorwaarden. Je bent zelf verantwoordelijk om aan deze voorwaarden te voldoen.

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.