Beoordeeld met een 8.8
Binnen 15 maanden je diploma
Meerdere keren starten per jaar
Erkende opleidingen

Over Capabel Hogeschool

Samenhangend onderwijs

Onderwijs van Capabel Hogeschool is praktijkgestuurd HBO. Je verwerft per trimester gelijktijdig kennis, vaardigheden en beroepskenmerken van een samenhangend onderdeel in de uiteindelijke beroepspraktijk. Hierdoor is het geleerde al meteen toepasbaar tijdens je studie. Alle gekozen onderdelen dekken het uiteindelijke beroep voldoende.

Ontwikkeling gericht op het uitvoeren van een praktijkopdracht

In praktijkgestuurd HBO ontwikkel je je in leerprojecten per beroepsonderdeel. Je persoonlijke ontwikkeling wordt op deze wijze bereikt door het volgen van alleen voor dat beroepsonderdeel relevante vakken. Je voortgang hierin wordt getoetst aan de hand van de uitwerking van een praktijkopdracht. De uitwerking van die opdracht vereist voldoende gelijktijdige kennis over, vaardigheden in en persoonlijke kenmerken van het betreffende beroepsonderdeel.

Praktijkgestuurd onderwijs

  • maakt persoonlijke ontwikkeling in plaats van ‘tentamens halen’ tot belangrijkste drijfveer,
  • vereist docenten met praktijkervaring en vereist dat docenten samenwerken,
  • voorkomt het als onnodig ervaren van losse vakken en
  • maakt maatwerk voor werkgevers veel eenvoudiger door feitelijke beroepspraktijk in de praktijkopdrachten te verwerken.

Capabel Hogeschool heeft meer dan 15 jaar ervaring in praktijkgestuurd HBO.

Concrete leerprojecten

HBO richt zich op concrete beroepen. In ieder beroep vervul je een of meer beroepsrollen (wat je doet) in een bepaalde beroepscontext (waar je werkt). Voorbeelden van rollen zijn zorgverlener, adviseur of onderzoeker en voorbeelden van contexten zijn instellingen, afdelingen, bedrijven of eigen zaak. Iedere opleiding van Capabel is opgedeeld in leerprojecten van enkele maanden. In de bacheloropleidingen zijn dat er bijvoorbeeld twaalf en in de opleiding praktijkondersteuner huisartsenzorg POH is dat één leerproject.

In ieder project leer je vanuit een bepaalde context een of meer bijbehorende beroepsrollen goed te vervullen. Alle kennis, vaardigheden, gedrag en zelfinzicht die nodig zijn voor die  beroepsuitoefening bepalen de inhoud van het onderwijs in dat leerproject. Zo werk je samen met docenten en studieloopbaancoach toe naar het afronden van een individuele afsluitende praktijkopdracht. Aan het eind van de opleiding heb je je voor de beroepsuitoefening in de door jou gekozen baan voldoende ontwikkeld om een vliegende start te maken.

Tijdverdeling onderwerpen

Gemiddeld volg je in een leerproject van een deeltijd opleiding gedurende elf lesdagen:

  • 6 dagdelen werkcolleges gericht op kennis over het beroepsonderdeel,
  • 6 dagdelen werkcolleges gericht op vaardigheden die gebruikt bij uitoefening van het beroepsonderdeel,
  • 6 dagdelen workshops gericht op beroepskenmerken (zoals samenwerken, communicatie, probleemanalyse, oordeelsvorming, organiseren eigen werk etc.) die je nodig hebt om het beroepsonderdeel goed uit te voeren en
  • 2 tot 4 dagdelen over persoonlijke kenmerken die van invloed zijn op de uitvoering van het beroepsonderdeel.

Bij voltijd zijn er per leerproject elf practicumdagen waarin wordt ondersteund bijvoorbeeld in het maken van de praktijkopdracht. Afhankelijk van het beroepsonderdeel en behoefte kan de verdeling variëren.

Belang van de praktijkopdrachten

Ieder dagdeel heeft, naast het werkcollege of workshop, specifiek omschreven literatuur (zelfstudie) en omschreven uit te voeren taken (thuis, in werkcolleges, webinars of workshops). Deze tijdsbesteding betreft ongeveer de helft van je tijdsbesteding aan de studie. De andere helft besteed je aan het maken van de praktijk- en reflectieopdracht. In het maken van de opdrachten en persoonlijke ontwikkeling word je begeleid.

Andere kenmerken van het toegepaste onderwijsmodel

In de toepassing van het onderwijsmodel ‘praktijkgestuurd HBO’ zijn een aantal ervaringsaspecten van belang om expliciet te noemen.

  • Op basis van ervaring met toepassing van kennis is er per leerproject, naast de beoordeling van opdrachten, veelal ook een kennistoets om te borgen dat literatuur ook daadwerkelijk wordt bestudeerd.
  • In de korte HBO en post HBO opleidingen van Capabel is de studiedruk lager door niet wekelijks maar om de twee of drie weken een werkcollege of workshop te verzorgen. Hierdoor kan een leerproject of opleiding bijvoorbeeld twee trimesters beslaan.

Het Capabel Hogeschool onderwijsmodel

Het door Capabel Hogeschool gebruikte onderwijsmodel sluit aan bij de wijze waarop mensen leren door te werken. Door verdeelde aandacht voor samenhangende kennis, vaardigheden en beroepskenmerken begint de ontwikkeling die normaal alleen tijdens stage, of pas na de studie, aanvangt hierdoor al vanaf het begin van de opleiding.

Keuze in vakgebieden

Capabel Hogeschool verzorgt HBO onderwijs gericht op beroepen in zorg, welzijn, sociale zekerheid, rechten, bedrijfskunde en ICT. Alle opleidingen vallen onder ten minste een van de volgende vakgebieden:

Door de samenhang in onderwerpen kunnen opleidingen onder meer dan een vakgebied vallen.

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.

Logo ministerie OCW partner Capabel Onderwijs

Logo Nvao Beeldmerk Geaccrediteerde Opleiding

Logo NRTO Geaccrediteerde Opleiding