Beoordeeld met een 8.8
Binnen 15 maanden je diploma
Meerdere keren starten per jaar
Erkende opleidingen

Over Capabel MBO

Capabel Onderwijs is dé specialist in verkorte opleidingen. Wij brengen al 35 jaar een leven lang leren voor iedereen in de praktijk. Iedereen verdient een kans op een beter perspectief. Daarom bieden wij aantrekkelijke en intensieve erkende mbo-, vak- en brancheopleidingen, taalonderwijs en cursussen voor volwassenen. Wij richten ons op arbeidsmarktgerichte scholing in die sectoren en kansberoepen waar de arbeidsmarkt om vraagt. Met een erkend diploma of certificaat vinden onze studenten eenvoudiger duurzaam werk. Kort & krachtig, daar gaan wij voor. Wij zetten in korte tijd alle energie op wat nú voor de student belangrijk is. Met altijd persoonlijke aandacht, flexibele startdata en ervaren docenten die blijven motiveren.

In docentgestuurde lessen biedt een docent een introductie op de leerstof en vaardigheidsonderwijs. De lessen gaan uit van praktijksituaties en groepsopdrachten, wat aansluit bij de werk- en levenservaring van onze volwassen studenten. Dit vergroot de motivatie en het leerrendement. Dat onze docenten veelal ook ervaring in de beroepspraktijk hebben, versterkt dit effect.

Wij verwachten van onze studenten actieve zelfstudie. De student bereidt zich voor op de lessen, maakt zelfstandig opdrachten en studeert voor toetsen en examens. De tijd die een student hiervoor nodig heeft, is afhankelijk van zijn ambitie, leerstijl, (leer)capaciteit en instroomniveau. Zelfstandig te leren is een factor in de opleiding op weg naar de taakvolwassenheid die van een beginnend medewerker wordt verwacht. En, er is geen betere leerschool dan de praktijk. Daarom is de beroepspraktijkvorming (BPV) een belangrijk deel van ons praktijkgerichte opleidingsprogramma. De student ziet, hoort, oefent, ervaart alle aspecten van het beroep bij zijn stagebedrijf. Deze stage-ervaring bevordert het leerrendement. Onze opleidingen hebben een kleinschalig en intensief karakter. De begeleiding is persoonlijk. Per opleidingsblok heeft de student steeds dezelfde docent die de student begeleidt en motiveert. Flex+- en thuisstudiestudenten kunnen altijd terecht bij hun studiecoach. Ook tussen studenten onderling is er ruimte voor ondersteuning en sociale interactie. De praktijkbegeleider van het leerbedrijf begeleidt de student in de BPV.

Een gevarieerd praktijkgericht opleidingsprogramma

Ons mbo-opleidingsprogramma bestaat uit mix van klassikale en/of online lessen, zelfstudie, beroepspraktijkvorming (BPV) en begeleiding. Kennis, vaardigheden en beroepshouding komen evenredig aan bod. Het ontwikkelen van beroepsproducten staat centraal. Het opleidingsprogramma is praktijkgericht en richt zich op (het opbouwen van) zelfwerkzaamheid.

Een vaste structuur

De lesstof is ‘gecomprimeerd’ in onze verkorte opleidingsprogramma’s. Het studietempo ligt hoog. Dit stelt eisen aan het leervermogen, de motivatie en de discipline van de student. Maar ook aan de kaders en de ondersteuning die wij onze studenten bieden. Daarom bouwen wij de lesprogramma’s volgens een vaste structuur op. Dit zorgt voor een duidelijke, vertrouwde en veilige leeromgeving die doelgericht en efficiënt leren mogelijk maakt.

Zorgvuldige examinering

Capabel Onderwijs hecht veel waarde aan de kwaliteit van de examinering. Onze student en zijn toekomstige werkgever moeten 100% zekerheid hebben over de waarde van het mbo-diploma of -certificaat. Daarom zetten wij examens in van gevalideerde examenleveranciers. De examens vinden op school en in het leerbedrijf plaats. Het proces van examineren vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de examencommissie.

In ons kort & krachtig-onderwijs houden we altijd het doel voor ogen. Het onderwijs en de begeleiding is gericht op een optimale voorbereiding op de examens die leiden naar een waardevol diploma. Studenten verwerven een diploma dat garandeert dat zij, als beginnend beroepsbeoefenaar, klaar zijn voor de arbeidsmarkt en/of vervolgopleiding.

Capabel Onderwijs borgt een gelijkwaardige en betrouwbare examinering als volgt:

  • Een duidelijk onderscheid tussen opleiden en examineren;
  • Exameninstrumenten van een erkende examenleverancier;
  • Examinering vindt gefaseerd plaats, passend bij de ontwikkelingsfase;
  • Examinering van alle werkprocessen in een mix van examenvormen, ook in de beroepspraktijk;
  • Een uniforme vormgeving van de examenprocessen voor alle opleidingen;
  • Alle examenresultaten worden onafhankelijk vastgesteld.

Onderwijs voor volwassenen

Onze studenten zijn volwassenen. Herstarters, zij-instromers en omscholers. Ze zijn niet leerplichtig, vaak ouder dan 25 jaar en verdienen altijd een nieuwe kans. Ze zijn intrinsiek gemotiveerd om hun kansen te pakken en bereid hard te werken. De persoonlijke motivatie van onze volwassen student is de krachtigste motor om de opleiding succesvol af te ronden én voorwaardelijk om onze kortdurende, gecomprimeerde opleidingen met succes te doorlopen.

Hoge verwachtingen

Wij hebben hoge verwachtingen van onze studenten en gaan uit van een volwassen leerhouding: zelf sturing geven aan het leerproces en verantwoordelijkheid nemen voor eigen keuzes. Onze begeleiding richt zich op het leren en stimuleren van deze volwassen leerhouding. Wij dagen onze studenten uit het beste uit zichzelf te halen. Hierbij staat het doel voorop: een erkend mbo-diploma of -certificaat.

Studierendement

Onze studenten brengen hun levens- en vaak ook werkervaring mee naar de opleiding. Dit komt het leerproces ten goede. Er zijn meer ‘haakjes’ om de nieuwe kennis, vaardigheden en competenties aan ‘op te hangen’. Iemand die al jaren kinderen opvoedt, wel eens in een ziekenhuis heeft gelegen, gewerkt heeft etc. relateert nieuwe informatie aan zijn opgedane ervaringen. Onze studenten hebben hierdoor een steile leercurve en een hoog leerrendement. De student gaat actief aan de slag met de leerstof. De docent ondersteunt en differentieert, geeft opbouwende feedback waar de student mee verder kan, zelfstandig of in de samenwerking met medestudenten.

Zelfredzaamheid

Het onderwijs richt op vakkennis en -vaardigheden én op zelfredzaamheid in onze complexe maatschappij. De student geeft in toenemende mate zelf sturing aan zijn loopbaan en leven. Zelfstandig en (pro)actief als werknemer op de werkvloer en als burger in de Nederlandse samenleving.

Flexibele instroom

Capabel Onderwijs biedt haar erkende, kort & krachtige opleidingen aan in verschillende leerroutes. De route verschilt, het doel is altijd een erkend diploma of certificaat. Wij willen dat een student zo snel als mogelijk kan starten met zijn opleiding en deze kan afstemmen op zijn eigen leerwensen en -tempo. De Flex+- en thuisstudie-student kan op elk moment met de opleiding starten en een eigen studietempo bepalen. De BOL- en BBL-student kan op vier momenten in het jaar instromen: in september, november, februari of mei. We begeleiden de volwassen aspirant-student bij het kiezen van de juiste leerweg binnen de geldende toelatingseisen, waar nodig met via een kort voorschakeltraject.

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.

Logo ministerie OCW partner Capabel Onderwijs

Logo Nvao Beeldmerk Geaccrediteerde Opleiding

Logo NRTO Geaccrediteerde Opleiding