HBO - Algemene voorwaarden

1. CAPABEL behoudt zich het recht voor om, indien het aantal aanmeldingen en inschrijvingen voor een bepaalde Opleiding naar het oordeel van CAPABEL onvoldoende is, voorafgaand aan de start van de betreffende Opleiding of deel hiervan deze (geheel of gedeeltelijk) te annuleren. In dat geval staat het CAPABEL vrij om

I. met de Koper overeen te komen dat de Opleiding op een andere Opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd dan wel
II. de inschrijving niet te accepteren.

2. Indien CAPABEL de inschrijving niet accepteert, zal CAPABEL de reeds door de Koper betaalde kosten voor de geannuleerde Opleidingsmodule(s) restitueren, maar is CAPABEL niet gehouden tot vergoeding van eventuele schade of kosten van de Koper in verband hiermee.

3. De Koper heeft te allen tijde het recht de inschrijving zonder opgaaf van reden te annuleren. Bij annulering van de inschrijving wordt de overeenkomst van opdracht automatisch opgezegd nu zij in beginsel voor onbepaalde duur geldt en nu zij niet door volbrenging eindigt. Een eventueel reeds afgesloten onderwijsovereenkomst wordt automatisch ontbonden.

4. Annulering kan alleen geschieden per aangetekend schrijven gericht aan Capabel Hogeschool, studentenzaken, Postbus 24066, 3502 MB Utrecht of via een e-mail gericht aan studentenzaken@capabelhogeschool.nl.

5. Annulering is voor een Consument kosteloos indien deze binnen 14 dagen na inschrijving annuleert en met inachtneming van lid

6. Eventueel reeds betaald Studiegeld wordt in dat geval binnen 15 werkdagen na annulering door Capabel Hogeschool terugbetaald.

6. Indien het onderwijs en/of de instroomtoets door Capabel Hogeschool op uitdrukkelijk verzoek van de Student reeds is begonnen, voordat de in lid 5 genoemde termijn van 14 dagen is verstreken, en de Koper annuleert binnen deze termijn van 14 dagen, is Koper annuleringskosten verschuldigd conform lid 8.

7. Onderwijs van Capabel Hogeschool wordt verzorgd in vaste opleidingstrimesters van vier maanden. Het Studiegeld van een opleidingstrimester is gelijk aan het totale Studiegeld (van de hele opleiding) gedeeld door het totaal aantal opleidingstrimesters (van de hele opleiding) en het Studiegeld van een opleidingstrimester is gelijk aan vier maandtermijnen.

8. Een Consument is aan Capabel Hogeschool een redelijk loon zoals bedoeld in artikel 7:411 BW verschuldigd in geval van elke andere annulering dan annulering conform artikel 5 (Student wordt niet toegelaten), lid 5 (annulering binnen 14 dagen), lid 1 (niet doorgaan van de opleiding) of artikel 17 (bij prijsverhoging). Dit redelijk loon is afhankelijk van de reeds gemaakte kosten, het voordeel van de Student en de reden voor annulering. Dit redelijk loon bestaat uit inschrijfkosten, opstartkosten (zoals activiteiten door ondersteunende afdelingen m.b.t. voorlichting/informatievoorziening en het verspreiden van informatiemateriaal, administratieve verwerking van de inschrijving, opzetten studentendossier, toezending van en opvolging op de door student in te sturen of aan te leveren documenten waaronder de onderwijsovereenkomst, indien van toepassing afname van een intaketoets en / of voeren van een intakegesprek, plannen en het samenstellen van de groepsindelingen, lesroosters en werving en planning van de docenten, het opzetten en inrichten van de studentaccount in de online leeromgeving, de voorbereidingen voor en uitvoering van de introductieweek, evenals alle aan bovenstaande zaken gerelateerde uitgaven zoals porto, online licentiekosten, kosten voor intaketoetsen, informatiemateriaal etc.) en onderwijskosten en wordt initieel als volgt vastgesteld:

I. Indien is geannuleerd tot 4 weken vóór de start van de opleiding, is de Koper het redelijk loon bestaande uit het inschrijfgeld ter hoogte van €75,= verschuldigd;
II. Indien is geannuleerd binnen 4 of minder weken vóór de start van de opleiding, is de Koper het redelijk loon bestaande uit de inschrijfkosten plus opstartkosten ter hoogte van 15% van het jaarbedrag aan Studiegeld of, indien de opleiding een kortere duur heeft 15% van gehele Studiegeld verschuldigd;
III. Indien de koper annuleert na start van de opleiding, is de koper het redelijk loon bestaande uit het inschrijfgeld ter hoogte van €75,= plus opstart- en en onderwijskosten ter hoogte van het Studiegeld van het aantal op het moment van annulering gestarte trimesters verschuldigd. De annuleringsvergoeding zal nooit hoger zijn dan de overeengekomen opleidingsprijs.

9. Tevens zijn bij annulering de volledige kosten van aan Koper of Student geleverde leermiddelen en, indien van toepassing, kosten van het aan Koper of Student geleverde online boeken- en/of lesmateriaalpakket verschuldigd. Onder levering online boeken- en lesmateriaalpakket wordt hier verstaan het door Capabel Hogeschool aan de Student verschaffen van de inlogcode waarmee de Student toegang kan verkrijgen tot Mijn Capabel waarop boeken en/of lesmateriaal beschikbaar komt.

10. Indien de Consument annuleert vanwege een reden die in de risicosfeer van Capabel Hogeschool ligt of omdat de Consument door buitengewone omstandigheden buiten de invloedsfeer van de opdrachtgever/student niet in staat is de opleiding af te ronden kan de Koper Capabel Hogeschool gemotiveerd verzoeken af te wijken van bovenstaande initiële vaststelling van het verschuldigde redelijk loon zoals bedoeld in artikel 7:411 BW.

11. Bij Annulering door een Koper anders dan Consument geldt dat in principe de opleidingsprijs verschuldigd is tenzij expliciet anders overeengekomen.

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.