Capabel PRO - Branche-opleidingen Algemene Voorwaarden

9.1 De student heeft te allen tijde het recht de inschrijving zonder opgaaf van reden te annuleren. Bij
annulering van de inschrijving wordt de overeenkomst van opdracht automatisch opgezegd nu zij in
beginsel voor onbepaalde duur geldt en nu zij niet door volbrenging eindigt.

9.2 Annulering kan alleen geschieden per aangetekend schrijven gericht aan Capabel Onderwijs, Afdeling
Annuleringen, Postbus 24066, 3502 MB Utrecht of via een e-mail gericht aan annuleringen@capabel.nl. De
student kan hierbij desgewenst gebruik maken van het formulier “Annulering inschrijving” op de website
van Capabel Onderwijs.

9.3 Annulering is kosteloos indien de student binnen 14 dagen na inschrijving annuleert. Eventueel reeds
betaald studiegeld wordt in dat geval binnen 14 dagen na annulering door Capabel Onderwijs terugbetaald.
Indien het onderwijs en/of de instroomtoets door Capabel Onderwijs op uitdrukkelijk verzoek van de
© Capabel Onderwijs
Algemene Voorwaarden branche Capabel Onderwijs 2v0 3 van 6
student reeds is begonnen, voordat de in dit artikel 9.3 genoemde termijn van 14 dagen is verstreken, en
de student annuleert binnen deze termijn van 14 dagen, is student annuleringskosten verschuldigd
conform artikel 9.5.

9.4 Voor thuisstudie opleidingen geldt dat bij annulering na toelating tot de opleiding en na afloop van de
bedenktijd van 14 dagen, de student altijd 100% van de inschrijfkosten en het studiegeld verschuldigd is.

9.5 Voor klassikale opleidingen geldt dat de student aan Capabel Onderwijs een redelijk loon zoals bedoeld in artikel 7:411 BW verschuldigd is in geval van elke andere annulering dan annulering conform artikel 5.8
(student wordt niet toegelaten), 9.3 (annulering binnen 14 dagen), 9.6 (niet doorgaan van de opleiding) of
17.3 (bij prijsverhoging). Dit redelijk loon is afhankelijk van de reeds gemaakte kosten, het voordeel van
de student en de reden voor annulering. Dit redelijk loon bestaat uit het inschrijfgeld, opstartkosten (zoals
activiteiten door ondersteunende afdelingen m.b.t. voorlichting/informatievoorziening en het verspreiden
van informatiemateriaal, administratieve verwerking van de inschrijving, opzetten studentendossier,
toezending van en opvolging op de door student in te sturen of aan te leveren documenten, indien van
toepassing afname van een intaketoets en/of voeren van een intakegesprek, plannen en het samenstellen
van de groepsindelingen, lesroosters en werving en planning van de docenten, het opzetten en inrichten
van het studentaccount in de online leeromgeving, evenals alle aan bovenstaande zaken gerelateerde
uitgaven zoals porto, online licentiekosten, kosten voor intaketoetsen, informatiemateriaal etc.) en
onderwijskosten en wordt initieel als volgt vastgesteld.

 • Indien de student tot 4 weken vóór de start van de opleiding annuleert, is de student het redelijk loon
  bestaande uit het inschrijfgeld verschuldigd. De hoogte van het inschrijfgeld staat vermeld op de
  website van Capabel Onderwijs.
 • Indien de student 4 of minder weken vóór de start van de opleiding annuleert, is de student het redelijk loon bestaande uit het inschrijfgeld plus opstartkosten ter hoogte van 10% van het studiegeld
  verschuldigd.
 • Indien de student annuleert na start van de opleiding, maar niet meer dan 6 weken na de start van de
  opleiding, is de student het redelijk loon bestaande uit het inschrijfgeld plus de opstartkosten plus
  onderwijskosten ter hoogte van 40% het studiegeld verschuldigd.
 • Indien de student annuleert 7 weken of meer na start van de opleiding, is de student het redelijk loon
  bestaande uit het inschrijfgeld plus onderwijskosten ter hoogte van 100% het studiegeld verschuldigd.
 • De annuleringsvergoeding zal nooit hoger zijn dan de overeengekomen opleidingsprijs.
 • Tevens zijn bij iedere annulering na de start van de opleiding de volledige kosten van aan student
  geleverde leermiddelen en kosten van het aan student geleverd online boekenpakket verschuldigd.
  Onder levering online boekenpakket wordt hier verstaan het door Capabel Onderwijs aan de student
  verschaffen van de inlogcode waarmee de student toegang kan verkrijgen tot het boekenpakket.
 • Indien de student annuleert vanwege een reden die in de risicosfeer van Capabel Onderwijs ligt of
  omdat de student door buitengewone omstandigheden buiten de invloedsfeer van de student niet in
  staat is de opleiding af te ronden, kan de student Capabel Onderwijs gemotiveerd verzoeken af te
  wijken van bovenstaande initiële vaststelling van het verschuldigde redelijk loon zoals bedoeld in artikel 7:411 BW.

9.6 Indien een klassikale opleiding 6 maanden na verstrijken van het oorspronkelijke in de inschrijving
aangegeven gewenste startmoment nog geen doorgang heeft gekregen ten gevolge van een tekort aan
inschrijvingen, wordt de inschrijving automatisch geannuleerd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Een en ander zonder dat de partijen elkaar over en weer kosten verschuldigd zijn. De student wordt
hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

9.7 Indien de betaling van de opleiding, geheel of gedeeltelijk, door een derde partij geschiedt, zal in geval
van annulering de kosten daarvan bij deze derde partij in rekening worden gebracht.

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.