Capabel PRO - Algemene voorwaarden

9.1 De student heeft te allen tijde het recht de inschrijving zonder opgaaf van reden te annuleren. Bij
annulering van de inschrijving wordt de overeenkomst van opdracht automatisch opgezegd nu zij in
beginsel voor onbepaalde duur geldt en nu zij niet door volbrenging eindigt. Een eventueel reeds
afgesloten onderwijsovereenkomst wordt automatisch ontbonden.

9.2 Annulering kan alleen geschieden per aangetekend schrijven gericht aan:

Capabel PRO
Afdeling Annuleringen
Australiëlaan 14-16
3526 AB Utrecht

of via een e-mail gericht aan annuleringen@capabel.nl. De student kan hierbij desgewenst gebruik maken
van het formulier “Annulering inschrijving” op de website www.capabel.nl.9.3 Annulering is kosteloos indien de student binnen 14 dagen na inschrijving annuleert. Eventueel reeds
betaald studiegeld wordt in dat geval binnen 14 dagen na annulering door Capabel PRO terugbetaald.
Indien het onderwijs op uitdrukkelijk verzoek van de student reeds is begonnen, voordat de in dit artikel

9.3 genoemde termijn van 14 dagen is verstreken, en de student annuleert binnen deze termijn van 14
dagen, is student annuleringskosten verschuldigd conform artikel 9.5.

9.4 Bij annulering vóór toelating tot de opleiding en na afloop van de bedenktijd van 14 dagen, is de student
de kosten inzake inschrijfgeld verschuldigd.

9.5 Bij annulering na toelating tot de opleiding en na afloop van de bedenktijd van 14 dagen, is er sprake van
een tussentijdse beëindiging, aangezien de datum toelating gelijk is aan de datum start van de opleiding.
Bij tussentijdse beëindiging is de student een redelijk loon zoals bedoeld in artikel 7:411 BW verschuldigd.
Dit redelijk loon is afhankelijk van de reeds gemaakte kosten, het voordeel van de student en de reden
voor annulering. Dit redelijk loon bestaat uit het inschrijfgeld, opstartkosten (zoals activiteiten door
ondersteunende afdelingen m.b.t. voorlichting/informatievoorziening en het verspreiden van
informatiemateriaal, administratieve verwerking van de inschrijving, opzetten studentendossier, toezending
van en opvolging op de door student in te sturen of aan te leveren documenten waaronder de
onderwijsovereenkomst, het opzetten en inrichten van het studentaccount in de online leeromgeving,
evenals alle aan bovenstaande zaken gerelateerde uitgaven zoals porto, online licentiekosten, kosten voor
informatiemateriaal, etc.) en onderwijskosten en wordt initieel als volgt vastgesteld:

 • Inschrijfgeld: 100%.
 • Opstartkosten: 50% van de overeengekomen opleidingsprijs.
 • Onderwijskosten: de kosten naar rato van het aantal maanden waarin de opleiding is gevolgd
  (gerelateerd aan de nominale opleidingsduur) inclusief de lopende maand.
 • De totale annuleringsvergoeding zal nooit hoger zijn dan de overeengekomen opleidingsprijs plus
  inschrijfgeld.
  Tevens zijn bij annulering de volledige kosten van aan student geleverde leermiddelen en kosten van het
  aan student geleverd online boekenpakket verschuldigd. Onder levering online boekenpakket wordt hier
  verstaan het door Capabel PRO aan de student verschaffen van de inlogcode waarmee de student toegang
  kan verkrijgen tot het boekenpakket.

9.6 Indien de student annuleert vanwege een reden die in de risicosfeer van Capabel PRO ligt of omdat de
student door buitengewone omstandigheden buiten de invloedsfeer van de student niet in staat is de
opleiding af te ronden, kan de student Capabel PRO gemotiveerd verzoeken af te wijken van bovenstaande
initiële vaststelling van het verschuldigde redelijk loon zoals bedoeld in artikel 7:411 BW.

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.