Capabel - Algemene Voorwaarden

Natuurlijk gaan wij ervoor om samen jouw MBO te halen! Daarnaast behoud jij het recht om te annuleren. Hiervoor komen wij onderstaande annuleringsvoorwaarden overeen.

9.1 De opdrachtgever/student heeft te allen tijde het recht de inschrijving zonder opgaaf van reden te annuleren. Bij annulering van de inschrijving wordt de overeenkomst van opdracht automatisch opgezegd nu zij in beginsel voor onbepaalde duur geldt en nu zij niet door volbrenging eindigt. Een eventueel reeds afgesloten onderwijsovereenkomst wordt automatisch ontbonden.

9.2 Annulering kan alleen geschieden per aangetekend schrijven gericht aan Capabel Onderwijs, Afdeling Annuleringen, Postbus 24066, 3502 MB Utrecht of via een e-mail gericht aan annuleringen@capabel.nl. De opdrachtgever/student kan hierbij desgewenst gebruik maken van het formulier “Annulering inschrijving” op de website van Capabel Onderwijs .

9.3 Annulering is kosteloos indien de opdrachtgever/student binnen 14 dagen na inschrijving annuleert. Eventueel reeds betaald studiegeld wordt in dat geval binnen 14 dagen na annulering door Capabel Onderwijs terugbetaald. Indien het onderwijs en/of de instroomtoets door Capabel Onderwijs op uitdrukkelijk verzoek van de student reeds is begonnen, voordat de in dit artikel 9.3 genoemde termijn van 14 dagen is verstreken, en de opdrachtgever/student annuleert binnen deze termijn van 14 dagen, is opdrachtgever/student annuleringskosten verschuldigd conform artikel 9.5.

9.4 Onderwijs van Capabel Onderwijs wordt verzorgd in vaste opleidingsblokken van drie maanden. Het studiegeld van een opleidingsblok is gelijk aan het totale studiegeld (van de hele opleiding) gedeeld door het totaal aantal opleidingsblokken (van de hele opleiding) en het studiegeld van een opleidingsblok is gelijk aan drie maandtermijnen.

9.5 De opdrachtgever/student is aan Capabel Onderwijs een redelijk loon zoals bedoeld in artikel 7:411 BW verschuldigd in geval van elke andere annulering dan annulering conform artikel 6.8 (student wordt niet toegelaten), 9.3 (annulering binnen 14 dagen), 9.6 (niet doorgaan van de opleiding) of 27.3 (bij prijsverhoging). Dit redelijk loon is afhankelijk van de reeds gemaakte kosten, het voordeel van de opdrachtgever/student en de reden voor annulering. Dit redelijk loon bestaat uit het inschrijfgeld, opstartkosten (zoals activiteiten door ondersteunende afdelingen m.b.t. voorlichting/informatievoorziening en het verspreiden van informatiemateriaal, administratieve verwerking van de inschrijving, opzetten studentendossier, toezending van en opvolging op de door student in te sturen of aan te leveren documenten waaronder de onderwijsovereenkomst, indien van toepassing afname van een intaketoets en / of voeren van een intakegesprek, plannen en het samenstellen van de sindelingen, lesroosters en werving en planning van de docenten, het opzetten en inrichten van de studentaccount in de online leeromgeving, de voorbereidingen voor en uitvoering van de introductieweek, evenals alle aan bovenstaande zaken gerelateerde uitgaven zoals porto, online licentiekosten, kosten voor intaketoetsen, informatiemateriaal etc.) en onderwijskosten en wordt initieel als volgt vastgesteld.

  • Indien de opdrachtgever/student tot 4 weken vóór de start van de opleiding annuleert, is de opdrachtgever/student het redelijk loon bestaande uit het inschrijfgeld verschuldigd. De hoogte van het inschrijfgeld staat vermeld op de website van Capabel Onderwijs . –
  • Indien de opdrachtgever/student 4 of minder weken vóór de start van de opleiding annuleert, is de opdrachtgever/student het redelijk loon bestaande uit het inschrijfgeld plus opstartkosten ter hoogte van 10% van het jaarbedrag aan studiegeld verschuldigd.
  • Indien de opdrachtgever/student annuleert na start van de opleiding, is de opdrachtgever/student het redelijk loon bestaande uit het plus de opstartkosten plus onderwijskosten ter hoogte van het studiegeld van het aantal op het moment van annulering gestarte blokken verschuldigd. De annuleringsvergoeding zal nooit hoger zijn dan de overeengekomen opleidingsprijs.
  • Tevens zijn bij annulering de volledige kosten van aan opdrachtgevers/student geleverde leermiddelen en kosten van het aan opdrachtgever/student geleverd online boekenpakket verschuldigd. Onder levering online boekenpakket wordt hier verstaan het door Capabel Onderwijs aan de student verschaffen van de inlogcode waarmee de student toegang kan verkrijgen tot het boekenpakket.
  • Indien de opdrachtgever/student annuleert vanwege een reden die in de risicosfeer van Capabel Onderwijs ligt of omdat de opdrachtgever/student door buitengewone omstandigheden buiten de invloedsfeer van de opdrachtgever/student niet in staat is de opleiding af te ronden kan de opdrachtgever/student Capabel Onderwijs gemotiveerd verzoeken af te wijken van bovenstaande initiële vaststelling van het verschuldigde redelijk loon zoals bedoeld in artikel 7:411 BW.

9.6 Indien de opleiding 6 maanden na verstrijken van het oorspronkelijke in de inschrijving aangegeven gewenste startmoment nog geen doorgang heeft gekregen ten gevolge van een tekort aan inschrijvingen, wordt de inschrijving automatisch geannuleerd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Een en ander zonder dat de opdrachtgever/student en Capabel Onderwijs elkaar over en weer kosten verschuldigd zijn. De opdrachtgever/student wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.